Skip to main content

Disclaimer / Privacy

Disclaimer / Privacy

ENGLISH

Disclaimer

Although the greatest possible care is taken in developing this website, there is always the possibility that certain information may become outdated or no longer correct over time. The owner of this website is therefore not liable for the consequences of activities that are undertaken on the basis of this website.

Responsibility for the content of the articles rests entirely with the respective authors.

This website contains links to other sites that are not under the control of the owner of this website. We are therefore not responsible for the content of sites referred to via links. The owner of this website provides these links for your convenience only. Therefore, the inclusion of a link does not imply endorsement of the linked site by the owner of this website.

 

Protection of your data

 1. Your data is important and will be treated by us with the greatest care. We follow the guidelines of GDPR or general data protection regulation.
 2. You will be asked to fill in your details yourself. These are necessary for the proper functioning of the website. This gives you access to the protected part of the website where you can find all confidential information that is not intended for the general public. You will also receive the periodic newsletter from this website.
 3. When receiving the periodic newsletter from this website, you always have the option to unsubscribe by clicking on: unsubscribe at the bottom of the newsletter.
 4. An approval procedure is started in which it is checked whether you have the right to access the website with your entered data. This approval takes place within 5 working days.
 5. If you are not given access, you will be notified and your data will be deleted.
 6. You will be informed of this when you accept your registration. You can consult your details at any time and, if you wish, change them in your profile page.
 7. Access to the protected area is done by logging in with your e-mail address and password. If you have forgotten your password, you can request a new one. A complex password is then automatically generated and forwarded. For this, a confirmation is always requested via a link in an e-mail to ensure that the correct person with the correct e-mail address requests this procedure. You can subsequently change this password yourself in your profile page.
 8. Your password is encrypted. We do not know your password and can therefore not disclose it.
 9. You can always delete your data or have it deleted in your profile page. You can also contact us for this.
 10. Your data will only be used for the use of this website. They are NOT passed on, distributed, sold or given away to third parties.
 11. The website with all your data is on a protected server that is only accessible by the employees of BE-PICS. If a data breach should occur due to, for example, a hacking of the server, it will be reported to the government agency within 72 hours and everything necessary is done to repair the problem. You will also be informed of this.

 

Privacy policy when entering an e-mail address for receiving the periodic newsletter

By subscribing to our newsletter simply by entering your e-mail address, you agree to receive newsletters by e-mail through this website. We will not communicate, distribute, publish or otherwise give away your e-mail address. You can unsubscribe at any time by clicking on: unsubscribe on the newsletter at the bottom.

Cookies

A so-called cookie banner may appear on a website (s) asking your permission for the use of cookies. You have the choice to accept cookies by acting on the consent information listed on the cookie banner. Some cookies are necessary for the website to function properly. Such "functional" cookies are not blocked by the use of the cookie banner.

Although internet browsers usually automatically accept cookies, you can set your browser to notify you when you receive a cookie or to refuse cookies. However, please note that if you do not accept cookies you may not be able to experience the full functionality of websites.

NEDERLANDS

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. De eigenaar van deze website stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikels behoren volledig toe aan de respectievelijke auteurs.
Deze website bevat links naar andere sites, die niet onder de zeggenschap van de eigenaar van deze website vallen. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar via links wordt verwezen. De eigenaar van deze website verstrekt deze links alleen voor uw comfort. Het opnemen van een link impliceert derhalve geen goedkeuring van de gekoppelde site door de eigenaar van deze website.

 

Bescherming van uw gegevens

 1. Uw gegevens zijn belangrijk en worden door ons met de grootste zorg behandeld. Wij volgen de richtlijnen van GDPR of algemene verordening gegevensbescherming.
 2. U wordt gevraagd uw gegevens zelf in te vullen. Deze zijn nodig voor het goed functioneren van de website. Zo krijgt u toegang naar het afgeschermde gedeelte van de website waar u alle vertrouwelijke informatie kunt vinden die niet voor het grote publiek zijn bedoeld. Ook ontvangt u dan de periodieke nieuwbrief van deze website.
 3. Bij het ontvangen van de periodieke nieuwsbrief van deze website heeft u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven door onderaan op de nieuwsbrief te klikken op: uitschrijven.
 4. Er wordt een goedkeuringsprocedure ingezet waarin wordt nagegaan of u met uw ingegeven data toegangsrecht heeft tot de website. Deze goedkeuring gebeurt binnen de 5 werkdagen.
 5. Indien u geen toegang zou krijgen wordt u hiervan op de hoogte gebracht en worden uw gegevens verwijderd.
 6. Bij het aanvaarden van uw registratie wordt u hiervan op de hoogte gebracht. U kan te allen tijde uw gegevens raadplegen en desgewenst wijzigen in uw profielpagina.
 7. De toegang tot het afgeschermde gedeelte gebeurt door u aan te melden met uw e-mail adres en wachtwoord. Indien u uw wachtwoord bent vergeten kunt u een nieuw aanvragen. Er wordt dan automatisch een complex wachtwoord gegenereerd en doorgestuurd. Hiervoor wordt altijd eerst een bevestiging gevraagd via een link in een e-mail om zeker te zijn dat de juiste persoon met het juiste e-mail adres deze procedure aanvraagt. U kan nadien dit wachtwoord zelf wijzigen in uw profielpagina.
 8. Uw wachtwoord is versleuteld. Wij kennen uw wachtwoord niet en kunnen dit dan ook niet kenbaar maken.
 9. U kunt uw gegevens altijd verwijderen of laten verwijderen in uw profielpagina. U kan hier ook contact met ons voor opnemen.
 10. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van deze website. Zij worden NIET doorgegeven, verspreid, verkocht of weggegeven aan derden.
 11. De website met al uw gegevens staat op een beschermde server die enkel toegankelijk is door de medewerkers van BE-PICS. Indien er een datalek zou gebeuren door bvb een hacking van de server wordt deze binnen de 72 h gemeld aan de overheidsinstantie en wordt al het nodige gedaan om het probleem te herstellen. Ook wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

 

Privacy policy bij ingeven e-mail adres voor het ontvangen van de periodieke nieuwsbrief

Door u te abonneren op onze nieuwsbrief enkel door het ingeven van uw e-mail adres, gaat u akkoord nieuwsbrieven via e-mail te ontvangen via deze website. We zullen uw e-mail adres niet communiceren, verspreiden, publiceren of anderzijds weggeven. Je kunt je te aller tijden uitschrijven door op de nieuwsbrief onderaan te klikken op: uitschrijven.

Cookies

Op een website(s) kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner. 
Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.

 

FRANCAIS

Disclaimer

Bien que le développement de ce site web avec le plus grand soin possible est pratiqué, il existe toujours la possibilité que les informations particulières dans le temps vieilli ou ne sont plus à jour. Le propriétaire de ce site ne pourra pas être tenue responsable de l’actualité, l’exactitude, la correction, la complétude, la pertinence et la mise à jour du contenu, des données et des informations sur ce site. Le propriétaire de ce site web ne peut pas être responsable des conséquences d'activités qui sont entrepris sur la base de ce site web Les responsabilités pour le contenu des articles appartiennent complet aux auteurs respectifs. Ce site web contient des liens aux autres sites, qui ne relèvent pas de la responsabilité du propriétaire de ce site web. Nous ne sommes pas responsables du contenu de sites référés. Le propriétaire de ce site web fournit ces liens seulement pour votre confort. Le lien n'implique pas donc d'approbation du site couplé par le propriétaire de ce site web.

 

Protection de vos données

 1. Votre information est importante et nous la traitons avec le plus grand soin. Nous suivons les directives du GDPR ou de la protection des données de la réglementation générale.
 2. Il vous sera demandé de remplir vos coordonnées vous-même. Ceux-ci sont nécessaires au bon fonctionnement du site. Cela vous donnera accès à la partie protégée du site Web où vous pouvez trouver toutes les informations confidentielles qui ne sont pas destinées au grand public. Vous recevrez également la newsletter périodique de ce site.
 3. Lorsque vous recevez le bulletin périodique de ce site Web, vous avez toujours la possibilité de vous désabonner en cliquant sur Désabonnement au bas de la lettre d'information.
 4. Une procédure d'approbation est utilisée dans laquelle il est vérifié si vous avez accès au site Web avec vos données saisies. Cette approbation a lieu dans les 5 jours ouvrables.
 5. Si vous n'avez pas accès, vous serez averti et vos coordonnées seront supprimées.
 6. Vous en serez informé lorsque vous accepterez votre inscription. Vous pouvez consulter vos coordonnées à tout moment et les modifier dans votre page de profil si nécessaire.
 7. L'accès à la zone protégée se fait en vous connectant avec votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en demander un nouveau. Un mot de passe complexe est ensuite automatiquement généré et transmis. Pour ce faire, une confirmation est toujours demandée via un lien dans un e-mail pour s'assurer que la bonne personne avec l'adresse e-mail correcte demande cette procédure. Vous pouvez ensuite changer vous-même ce mot de passe dans votre page de profil.
 8. Votre mot de passe a été inscrit. Nous ne connaissons pas votre mot de passe et ne pouvons le faire savoir.
 9. Vous pouvez toujours supprimer vos données ou les supprimer de votre page de profil.
 10. Vos données ne seront utilisées que pour l'utilisation de ce site. Ils ne sont PAS transmis, distribués, vendus ou cédés à des tiers.
 11. Le site avec toutes vos données est stocké sur un serveur protégé qui n'est accessible qu'aux employés de BE-PICS. Si une violation de données se produit en raison d'un piratage du serveur, par exemple, il est signalé à l'organisme gouvernemental dans les 72 heures et toutes les mesures nécessaires sont prises pour corriger le problème. Vous serez également informé en conséquence.
   

 

Politique de confidentialité lors de la saisie de l'adresse e-mail pour la réception de la newsletter périodique

En vous abonnant à notre newsletter uniquement en entrant votre adresse e-mail, vous acceptez de recevoir des newsletters par e-mail via ce site. Nous ne communiquerons pas, distribuerons, publierons ou donnerons votre adresse e-mail autrement. Vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant sur la newsletter de désinscription ci-dessous.

 

Cookies

Sur un site (s) peut apparaître une bannière de cookie de votre consentement pour l'utilisation de cookies. Vous pouvez choisir d'accepter les cookies en agissant sur la base des informations de consentement figurant sur la bannière de cookie. Certains cookies sont nécessaires pour le bon fonctionnement du site. Ces cookies "fonctionnels" ne sont pas bloquées par l'utilisation de la bannière de cookie.

Malgré généralement des navigateurs Internet acceptent automatiquement les cookies, vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il vous avertisse lorsque vous recevez un cookie, ou de refuser les cookies. Cependant, gardez à l'esprit que si vous refusez les cookies, vous ne pouvez pas en mesure de connaître toutes les fonctionnalités de sites Web.